Blasons

Personnages

NanaHachi

Ren

Shin

Misato

TakumiYasu

Miu

Nobu

Reira

Naoki

Junko

Kyosuke

Shoji

Ren Ichinose

Satsuki Ichinose

Yuri/Asami____________________________Anti…

Nana Osaki

Reira
____________________________Relations

Shin & Reira

Nobu & Hachi

Shin & Hachi


Takumi & Hachi

Nana & Ren
Nana O. & Nana K.

Yasu & Miu

Ren & Reira

Ren & Shin

Nobu & Yuri


© 2007-2018 DEAR NANA.NET All Rights Reserved